Cíle

» Hlubší a komplexní porozumění procesům v zemském nitru, na povrchu a v atmosféře i kosmickém prostoru vedoucím k rizikovým přírodním jevům široce mezioborovým výzkumem hledat možnosti jejich předpovědi výrazně omezit či zcela redukovat jejich negativní vliv na vývoj společnosti «


O programu

Program Přírodní hrozby Strategie AV21 je výzkumný program Strategie AV21. Cílem programu je prostřednictvím hlubšího, komplexního a multidisciplinárního výzkumu porozumět procesům vedoucím k rizikovým přírodním jevům a hledat možnosti jejich předpovědí, které by umožnily výrazně omezit jejich negativní vliv na vývoj společnosti.


Koordinátorem programu je Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. Povrch Země je místem neustálého působení přírodních procesů vyvolávaných endogenními a exogenními silami. Jejich dynamika a interakce jsou zdrojem nebezpečných přírodních jevů, které v různém měřítku ohrožují lidskou společnost, případně mohou vést k její degradaci, až zániku. Některé z těchto jevů (zemětřesení, sesuvy, povodně, geomagnetické bouře) budí značnou mediální pozornost. Vedle nich však existuje řada dalších procesů a jevů, kterým není věnována taková publicita, nicméně ve svém důsledku mohou způsobit vážné problémy celé civilizaci nebo její podstatné části. Mezi tyto jevy patří například projevy sucha, degradace a eroze půdy nebo znečišťování vod a ovzduší.

V České republice, patřící mezi země s nižším výskytem přírodních katastrof, přesáhly přímé škody na majetku způsobené deseti nejničivějšími přírodními katastrofami za posledních 20 let hranici 113 miliard Kč. Zároveň při nich zahynulo 509 obyvatel a v různé míře bylo postiženo 1 620 000 lidí. Vyčíslením škod nepřímých, které mnohonásobně převyšují škody přímé, se doposud nikdo systematicky nezabýval.

Poznatky získávané postupně v jednotlivých vědních oblastech přitom naznačují, že studium řady těchto procesů a jevů přesahuje rámec ustálených vědních disciplín a vyvolává nutnost užšího propojení a spolupráce mezi jednotlivými vědními oblastmi od studia procesů v nitru Země přes výzkum utváření jejího povrchu až po studium vesmírných vlivů. Cílem programu je prostřednictvím hlubšího a komplexního výzkumu porozumět procesům vedoucím k rizikovým přírodním jevům a hledat možnosti jejich předpovědí, které by umožnily výrazně omezit jejich negativní vliv na vývoj společnosti.Výzkumný program je členěn do následujících výzkumných témat:

  Člověk a proměny krajiny
koordinátor: doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc. (ÚGN)
Klimatické změny a vývoj krajiny
koordinátor: Mgr. Michal Filippi, Ph.D. (GLÚ)
  Kosmické počasí
koordinátor: Ing. Dalia Obrazová, CSc. (ÚFA)
Odhad rizika a následků srážky meziplanetárních těles se Zemí
koordinátor: RNDr. Jiří Borovička, CSc. (ASÚ)
Ukončeno k 31.12.2019
Péče o krajinu v prevenci nebezpečných přírodních jevů: historické, právní a společenské dimenze
koordinátor: JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. (ÚSP)
Ukončeno k 31.12.2019
Sucho
koordinátor: prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
  Voda a ovzduší
koordinátor: Ing. Miroslav Tesař, CSc. (ÚH)
Ukončeno k 31.12.2019
Voda pro život
koordinátor: doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. (ÚH)
Ukončeno k 31.12.2019
  Zemětřesení a seismické ohrožení
koordinátor: RNDr. Jan Šílený, CSc. (GFÚ)