Publikace, zprávy a akce


Publikace • 2020-09-01 - Stoletá historie snižování rizika sesuvů venkovských komunit

  Odborný článek v International Journal of Disaster Risk Reduction Volume 51, December 2020, 101756
  Příklad obce Maršova u Uherského Brodu dokumentuje, že někdy bývá snadnější se vypořádat s bezprostředními škodami, které způsobil sesuv, než čelit dlouhodobým změnám postiženého místa.


 • 2019-10-07 - Bydlet v krajině s hrozbou.Proč tak lidé činí

  Lidé mohou bydlet všude, i v krajině s hrozbou. Někdy je k tomu vede nutnost, tlak prostředí, anebo tak jako v našem případě, je to náhoda,...


 • 2019-10-07 - Negativní dopady sesuvů

  článek v časopise Vesmír 98, 560, 2019/10
  Hlavním důvodem studia sesuvů jsou působené škody na majetku a v extrémních případech i ztráty na životech lidí. Přesto jsou objektivní a spolehlivé informace o jejich výši nedostupné nejen na území Česka, ale i jinde ve světě.


 • 2019-10-07 - Podmořské sesuvy - Průzkum nebezpečných dějů pod hladinou

  Dna moří a oceánů jsou kvůli své nedostupnosti méně prozkoumaná než povrch Marsu a Měsíce. Někoho možná překvapí, že na mořském dně dochází ke vzniku největších sesuvů na Zemi, které tvoří jedny z největších morfologických tvarů vzniklých při jedné události. Jde především o kolapsy kontinentálních svahů či vulkánů. Velikosti těchto obřích sesuvů si nezadají s největšími sesuvy nalezenými na Marsu a mohou dosáhnout délky stovek kilometrů a objemu i tisíců km3.


 • 2019-10-07 - Pozitivní aspekty sesuvů. Opomíjený pohled

  "Sesuvem půdy" se mnohdy nesprávně označují různé typy svahových deformací. Vyvolávají vesměs negativní emoce, protože jsou zmiňovány téměř... ¨


 • 2019-10-07 - Prevence sesuvů v právu - Ochrana hodnot versus ochrana člověka před vlastní hloupostí

  Právo reguluje lidské chování. Má ochraňovat sdílené a ceněné hodnoty, jimiž jsou lidský život a zdraví, majetek, životní prostředí a další. Právní regulace se například snaží bránit takové výstavbě, kterou by mohly ohrozit nebezpečné geologické jevy, jako jsou sesuvy a řícení skal. Někdy se však zdá, že se nás právo pokouší chránit před vlastní hloupostí.


 • 2019-10-07 - Sesuvy a společnost - Výpověď historických pramenů

  Lidé měli od nepaměti potřebu zaznamenávat si zajímavé a mimořádné události, kterých byli svědky. Tím spíše byly evidovány takové jevy, které měly přímý vliv na jejich životy nebo u nichž byl takový vliv předpokládán. K nim bezpochyby patří přírodní hrozby.


 • 2019-10-07 - Unikátní fotografie přírodních katastrof v Česku i zahraničí jsou nově dostupné on-line

  Ústav struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) Akademie věd ČR, v. v. i, postupně digitalizuje unikátní archiv snímků geologických katastrof a dalších přírodních procesů v Čechách i v zahraničí. Vlastní více než 40 000 fotografií, negativů a diapozitivů sesuvů, skalních řícení, přívalových proudů či nestabilních břehů vodních nádrží a staveb. Snímky pocházejí z archivu zakladatele československé inženýrské geologie profesora Quida Záruby a jeho následovníků a vznikal téměř 100 let. V současné době je již 6500 fotografií k dispozici on-line na webových stránkách ústavu.
  odkaz do archivu Quido Záruby


 • 2019-08-20 - O vodě a životě

  I když bude klima sušsí, bude voda podle RNDr. Radka Mikuláše , DSc. bohatě stačit nejen na pití, ale i na rozumné zemědělství, lesnictví a průmysl. Překvapivě pozitivní povídání o mystériu zvaném voda.
  Nový prostor, č. 542/2019, 20.8.2019


 • 2019-04-15 - Odpovědné plánování: Území a sesuvy

  Brožura pod názvem Zodpovědné plánování: Území a sesuvy vznikla v rámci výzkumného programu Přírodní hrozby Strategie AV21. Zaměřuje se nejen na veřejnosti známé sesuvy, ale i na takové, o kterých vědí často jen odborníci. Právě takovéto, částečně skryté hrozby, mohou představovat největší nebezpečí pro budoucí rozvoj území. Nová publikace odborníků Akademie věd České Republiky upozorňuje na nebezpečí a rizika, která představují sesuvy při budování sídel a infrastruktury. Jejím cílem je přispět k tomu, aby sesuvy, jako v určitém smyslu slova skrytou hrozbu, úřady, projektanti a stavitelé nepodceňovali, ale aby je řádně zohlednili při plánování využití území. Publikace má oslovit zejména subjekty, které ovlivňují budoucí podobu území, tedy aktéry územního plánování, stavebního rozhodování, projektování a posuzování vlivů na životní prostředí. Shrnuje poznatky mezioborového týmu geologů, geografů a právníků. Její text byl připraven v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí a Českou geologickou službou.


 • 2019-03-18 - Neviditelná armáda: Prach kam se podíváš

  Prach. Nemáme ho rádi. Musíme ho utírat z poliček, aut anebo vysávat z koberců. Rozhodně ale není nudný! • 2018-06-22 - Povodňové usazeniny. Z čeho jsou složeny a co s nimi

  Co s povodňovými usazeninami? Právě na tuto otázku se pokouší dát odpověď aktuální brožura vycházející v programu Strategie AV21. Autor, geolog Radek Mikuláš v ní vysvětluje, že na tuto otázku navíc neexistuje jednoduchá a „jedině správná“ odpověď, protože povodňové usazeniny dnes vznikají v místech, která si lidé přivlastnili jako svůj majetek a kde majitelé mají se svými pozemky nejrůznější úmysly.


 • 2018-04-17 - Naposledy se zřítila Dětská věž. Která z pískovcových skal bude další? A jak se to dá poznat?

  Když začátkem letošního února upozornili horolezci na zřícenou Dětskou věž na Kokořínsku, nikdo z místních si nedokázal vybavit, kdy se vlastně věž sesula k zemi. Včera, nebo před rokem? Pod věží přitom prochází turistická značka a je tu poměrně čilý ruch. Jak je to možné? Pískovcová suť zhroucené Dětské věže se totiž nenápadně rozptýlila na zbytcích mnohem mohutnější věže – Jestřebické perly, k jejímuž pádu došlo v lednu před čtyřmi lety. Bloky z Jestřebické perly tehdy zcela přehradily cestu Šemanovickým dolem a musela nastoupit těžká technika, aby cestu prohrnula. Pád další věže o hmotnosti kolem padesáti tun na trosky té předchozí pak zůstal téměř bez povšimnutí. Nabízí se otázka, jestli v poslední době není těch zřícených skal nějak víc, než jich bylo v minulosti.


 • 2018-03-06 - Automated mineralogy and petrology – applications of TESCAN Integrated Mineral Analyzer (TIMA)

  Hrstka, T., Gottlieb, P., Skála, R., Breiter, K., Motl, D. Automated mineralogy and petrology - applications of TESCAN Integrated Mineral Analyzer (TIMA). Journal of Geosciences. 2018, 63(1), 47-63. DOI: 10.3190/jgeosci.250


 • 2018-01-01 - Databáze skalních řícení

  Evidence a klasifikace jevů skalního řícení v pískovcových oblastech České republiky
  Případy skalního řícení v pískovcových oblastech jsou podmíněny přítomností primárních nehomogenit v hornině, především puklin a zlomů, ale také vnějšími vlivy působícími na skalní výchozy. Pro svou vysokou porozitu je pískovec mimořádně citlivý na výkyvy v objemu srážkových vod, zvláště v kombinaci s náhlými teplotními změnami. Svou roli při destrukci horniny hraje také vegetace.


 • 2017-12-31 - Zvětrávání povrchu skal, skalní nestability a řícení. I skály padají...

  Ročenka Českého horolezeckého svazu 2017, 30-33, rozhovor s dr. J. Adamovičem


 • 2017-12-12 - Sesuvy – podceňované nebezpečí

  Víceoborová publikace "Sesuvy – podceňované nebezpečí" vydaná v rámci programu Strategie AV21 přibližuje aktuální problematiku sesuvů a skalních řícení a představuje tento sice lokální, ale vysoce nebezpečný a obtížně předvídatelný fenomén z perspektivy vědních oborů geologie, historie, sociologie a práva.


 • 2017-08-17 - Otřesy v ostravsko-karvinském revíru

  S podporou projektu AV ČR Strategie AV21 – Přírodní hrozby vydal Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě monografii J. Ptáčka a kol.: Otřesy v ostravsko-karvinském revíru. Publikace přináší mnoho cenných výsledků, které mají širší geovědní dopad. Byla vydána u příležitosti konání Mezinárodního symposia ISRM (International Society for Rock Mechanics) EUROCK (European Rock Mechanics Symposium) 2017 v Ostravě (20. - 22. 6. 2017). Monografie se soustřeďuje na významný geohazard důlní otřesy, které provází uhelné hornictví v české části hornoslezské pánve již od počátku minulého století. Vedle stručného přehledu o historii jejich vzniku, je práce zaměřena na detailní popis geologických a geomechanických vlastností horninového masivu, popisuje hlavní a typické znaky otřesů a zaměřuje pozornost zejména na principy a metody predikce a prevence otřesů. Zvláštní kapitola seznamuje s typickými příklady otřesů, včetně komentáře o použitých protiotřesových opatřeních. S ohledem na mezinárodní dopad diskutované problematiky byla publikace vydána i v anglické verzi. Publikace je zájemcům k dispozici v Ústavu geoniky AV ČR v Ostravě.


 • 2017-03-01 - Mikroskopie - Kam lidské oko nevidí

  HRSTKA T. (2017): VĚDA A VÝZKUM, Mikroskopie - Kam lidské oko nevidí, Magazín AV ČR, 3, 14-23.


 • 2017-01-01 - On-line atlas prachových částic

  Atlas prachových částic přináší databázi běžných a z hlediska monitorování zdrojů a transportu významných objektů („mikromarkerů“) vyskytujících se v usazeném prachu v konkrétních oblastech a místech. Jeho cílem je poskytnout referenční data, ulehčit identifikaci jednotlivých částic a ilustrovat složení prachu z různých zdrojů. Dalším cílem je také poskytnout platformu pro vědeckou a mezioborovou spolupráci, rozšiřování znalostí o vlivu prachu na životní prostředí, různorodé oblasti lidských činností a možných zdravotních rizicích vázaných na jeho konkrétní složky.
  Přestože v současnosti existuje řada databází mikroskopických částic tento atlas, je prvním dílem zaměřujícím se konkrétně na složky usazeného prachu.

Zprávy a akce