Člověk a proměny krajiny

Lidská činnost spojená se zásahy do zemské kůry, ať už se jedná o hlubinné dobývání nerostných surovin, těžbu a ukládání energií, ukládání odpadů, ale i změny v morfologii krajiny při těžebních a stavebních aktivitách, způsobuje změny v horninovém masivu. Ty mohou vést ke vzniku různých nebezpečných geodynamických jevů, jako jsou indukovaná zemětřesení, svahové pohyby, propadání povrchu, sufoze atd. Cílem tématu je získávání hlubších a komplexních poznatků o dynamice geologického prostředí a o vývoji procesů postihujících jeho hlavní složku tzn. horninové prostředí z hlediska vlivu technické činnosti člověka Na rozdíl od jiných přírodních jevů je v lidských možnostech tyto indukované jevy omezit.


- Řešitel: Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. (GNÚ)
- Publikace, zprávy a akce
- Multimediální výstupy