Voda a ovzduší

Vodu a vzduch člověk potřebuje k životu, tyto živly jej však zároveň mohou ohrozit. Jedná se jak o ohrožení spojená s anomálním množstvím vody v krajině (sucha i povodně) a dalšími nebezpečnými jevy v atmosféře, tak o problematiku znečišťování vody a ovzduší. Cílem tématu je pochopení a popsání procesů v systému atmosféra-vegetace-půda-podloží-vodní toky při uvážení vlivu společnosti a variability klimatu. Výzkum bude zaměřen napředpověď srážek vyvolávajících regionální a přívalové povodně a na předpověď výskytu epizod sucha, s využitím nových informačních a komunikačních technologií pro včasnou detekci ohrožení a varování. Dalším cílem je rozšíření poznatků o tocích látek včetně kontaminantů v atmosféře, hydrosféře a pedosféře a jejich využití při ochraně obyvatelstva před výskytem nebezpečných látek ohrožujících zdraví a životy.


- Řešitel: Ing. Miroslav Tesař, CSc. (ÚH)
- Publikace, zprávy a akce
- Multimediální výstupy