Člověk a proměny krajiny

Lidská činnost spojená se zásahy do zemské kůry, ať už se jedná o hlubinné dobývání nerostných surovin, těžbu a ukládání energií, ukládání odpadů, ale i změny v morfologii krajiny při těžebních a stavebních aktivitách, způsobuje změny v horninovém masivu. Ty mohou vést ke vzniku různých nebezpečných geodynamických jevů, jako jsou indukovaná zemětřesení, svahové pohyby, propadání povrchu, sufoze atd. Cílem tématu je získávání hlubších a komplexních poznatků o dynamice geologického prostředí a o vývoji procesů postihujících jeho hlavní složku tzn. horninové prostředí z hlediska vlivu technické činnosti člověka Na rozdíl od jiných přírodních jevů je v lidských možnostech tyto indukované jevy omezit.


- Řešitel: Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. (GNÚ)
- Publikace, zprávy a akce
- Multimediální výstupy


Klimatické změny a vývoj krajiny

Krajina je formována nejrůznějšími geologickými, geomorfologickými a klimatickými procesy, které mohou mít dalekosáhlé důsledky na lidskou společnost, zejména v současném období výrazných klimatických změn a zvýšeného antropogenního tlaku na krajinu. Cílem tématu je studium vztahů mezi změnami reliéfu krajiny způsobenými klimatickými extrémy a prohloubení poznatků o klimatu v geologické minulosti na základě studia přírodních archivů (spraše, speleotémy, rašeliniště, říční a jezerní sedimenty, letokruhy). K tomuto studiu patří i detekce a modelování proměnlivosti a dlouhodobých změn klimatu s ohledem na vliv sluneční a geomagnetické aktivity, a využití poznatků o geologických katastrofách a globálních klimatických změnách v nedávné i starší geologické historii pro pochopení současného stavu a predikci dalšího vývoje.

autorem fotografií je Mgr. Michal Filippi, PhD.


- Řešitel: Mgr. Michal Filippi, PhD. (GLÚ)
- Publikace, zprávy a akce
- Multimediální výstupy


Kosmické počasí

Kosmické počasí zahrnuje celou škálu fyzikálních procesů začínajících v nitru Slunce. V dlouhých časových měřítkách ovlivňuje změny pozemského klimatu a v krátkých může vyvolat různé, často až katastrofické jevy s citelným dopadem na počasí, funkčnost technologických systémů a potenciálně i na lidské zdraví. Kosmické počasí zásadně ovlivňuje využívání moderních technologií, dálkový přenos energií i pohyb posádek ve svrchních částech atmosféry a výše. Cílem tématu je pochopení a předpovídání stavu Slunce, meziplanetárního prostoru a vnějších obalů planet jakož i jejich náhlých změn vyvolaných sluneční činností a dalšími zdroji tak, aby se daly předpovědět a minimalizovat možné dopady.


- Řešitel: Ing. Dalia Burešová, CSc. (ÚFA)
- Publikace, zprávy a akce
- Multimediální výstupy


Odhad rizika a následků srážky meziplanetárních těles se Zemí

Asteroidy, komety a meteoroidy jsou pozůstatky formování sluneční soustavy. Vlivem gravitace planet a negravitačních sil se dostávají na dráhy křižující Zemi a představují riziko srážky s naší planetou. Menší tělesa o velikostech řádově jednotek až desítek metrů se při srážce se Zemí převážně rozpadají v atmosféře. Vzniklá tlaková vlna však může způsobit rozsáhlé lokální škody včetně ohrožení životů lidí. Větší tělesa o velikostech řádově stovky metrů a větší představují riziko s katastrofálním dopadem na úrovni kontinentů nebo celé Země. Cílem tématu je pochopení jejich vlastností a procesů, které je formují a které také probíhají během jejich srážek se Zemí nebo s jinými tělesy sluneční soustavy. Účelem je zpřesnění odhadu rizika, které pro nás představují, včetně potenciálního rozsahu škod. Poznatky jsou potřebné i pro vývoj metod pro odvrácení či zmírnění následků těchto srážek.

prachová stopa v atmosféře po zániku malé planetky (~ 20 m) nad Čeljabinskem 15.2.2013 následky výbuchu šedesátimetrové planetky v oblasti Tunguzky 30.6.1908

obrázek vlevo: bolid předcházející pádu meteoritů u Žďáru nad Sázavou 9.12.2014 (výřez z fotografie pořízené automatickou bolidovou kamerou ve Veselí nad Moravou)


- Řešitel: RNDr. Jiří Borovička, CSc. (ASÚ)
- Publikace, zprávy a akce
- Multimediální výstupy


Péče o krajinu v prevenci nebezpečných přírodních jevů: právní a společenské dimenze

V uplynulých dvaceti letech postihlo Českou republiku několik živelních událostí s výraznými sociálními a ekonomickými dopady na jednotlivce, místní komunity i celou společnost. Možnost vzniku dalších obdobných událostí vyvolaných geologickými nebo klimatickými procesy a jevy představuje reálná rizika i do budoucna. Výzkum využívající synergie poznatků věd o neživé přírodě s poznatky společensko-vědních disciplín se chce soustředit na předcházení nebezpečných geodynamických jevů, a to zejména z hlediska role péče o krajinu v něm. Cílem tématu je nalézat komplexní společenské odpovědi na předestřené otázky, a to v oblasti právních i mimoprávních prostředků společenského působení, zejména pomocí kritického zhodnocení příslušné právní úpravy, návrhů na její zdokonalení a jejího lepšího zprostředkování dotčeným aktérům i široké veřejnosti, pomocí výzkumu vztahu obyvatel ke krajině a sociálních aspektů osídlování oblastí a lokalit s přírodními riziky, a s využitím bohatství historické paměti péče o krajinu, která má být předávána dalším generacím.

   územní plánování
   registr sesuvů


- Řešitel: JUDr. Hana Müllerová, PhD., Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.
- Publikace, zprávy a akce
- Multimediální výstupy


Sucho - Rozvoj monitoringu a prognózy sucha a souvisejících jevů ve spolupráci s uživateli a veřejnou správou

Sucho patří globálně ale i v oblasti střední Evropy k extrémním situacím s nejvážnějšími environmentálními i ekonomickými důsledky a je schopné zasáhnout rozsáhlá území. Tento fenomén negativně ovlivňuje celou řadu ekosystémových služeb od zemědělské a lesní produkce, přes půdní funkce a biodiverzitu a v některých situacích i turistický ruch. Naše dosavadní výsledky bádání ukazují, že v důsledku měnících se klimatických podmínek dochází od 60. let minulého století k postupnému poklesu obsahu vody v půdě a tím roste riziko i intenzita suchých epizod. Je navíc velmi pravděpodobné, že v důsledku probíhající klimatické změny dojde ke zvýšení variability klimatu a tedy i k častějšímu výskytu suchých epizod, které se mohou vyznačovat větší intenzitou. To by mohlo vést k nižší stabilitě zemědělské i lesní produkce či výroby energie a z dlouhodobého hlediska je nutné vnímat riziko pro existující pracovní místa v uvedených sektorech a s tím související sociální dopady (vytváření lokalit sociálního vyloučení). Kromě ekonomických aspektů nesmíme podceňovat ani environmentální rizika. Cílem tématu je vyvinout a provozovat systém pro operativní monitoring sucha a jeho dopadů a včasnou výstrahu při výskytu těchto jevů. Protože s výskytem sucha úzce souvisí některé další jevy jako jsou vlny veder či výskyt lesních požárů je cílem budovat komplexní systém zahrnující i tyto jevy.

Kukuřice u Lechovic v roce 2017 (na konci vegetačního období) Mapa intezity sucha ze dne 28. 4. 2019 (zachycuje nejhorší výskyt zemědělského sucha v roce 2019)
obrázek vlevo: Sucho na Břeclavsku 2019 (polovina srpna v lokalitě Lanžhot, kde se srážky dlouho neobjevily)

autorem fotografií je prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Odkaz na Twitter profil - Intersucho


- Řešitel: Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. a prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D. (CzechGlobe)
- Publikace, mediální výstupy na webu Intersucho.cz


Voda a ovzduší

Vodu a vzduch člověk potřebuje k životu, tyto živly jej však zároveň mohou ohrozit. Jedná se jak o ohrožení spojená s anomálním množstvím vody v krajině (sucha i povodně) a dalšími nebezpečnými jevy v atmosféře, tak o problematiku znečišťování vody a ovzduší. Cílem tématu je pochopení a popsání procesů v systému atmosféra-vegetace-půda-podloží-vodní toky při uvážení vlivu společnosti a variability klimatu. Výzkum bude zaměřen napředpověď srážek vyvolávajících regionální a přívalové povodně a na předpověď výskytu epizod sucha, s využitím nových informačních a komunikačních technologií pro včasnou detekci ohrožení a varování. Dalším cílem je rozšíření poznatků o tocích látek včetně kontaminantů v atmosféře, hydrosféře a pedosféře a jejich využití při ochraně obyvatelstva před výskytem nebezpečných látek ohrožujících zdraví a životy.


- Řešitel: Ing. Miroslav Tesař, CSc. (ÚH)
- Publikace, zprávy a akce
- Multimediální výstupy


Voda pro život

Voda je základním předpokladem existence života, podstatným činitelem životního prostředí, jedním z klíčových přírodních zdrojů a nenahraditelnou surovinou ve většině hospodářských odvětví. Nevhodné zásahy do kvality či koloběhu vody v přírodě mohou způsobit řetězce závažných následků, je proto důležité, aby byl přístup k vodě interdisciplinární a koordinovaný, obzvláště pak ve specifických podmínkách České republiky. Výzkumný program je zaměřen na komplexní a systematický výzkum a spolupráci mezi odborníky a zainteresovanými subjekty v oblasti ochrany a využití vodních zdrojů a na problematiku zásobování vodou a zachování čistoty vod. Nedílnou součástí programu je komunikace s nejširší veřejností, přinášející všeobecnou informovanost ohledně významu a stavu vod, využití nejnovějších technologií v dané oblasti a přístupů umožňujících co možná nejšetrnější nakládání s vodními zdroji.

- Odkaz na vlastní web


- Řešitel: doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. (ÚH)
- Publikace, zprávy a akce
- Multimediální výstupy


Zemětřesení a seismické ohrožení

Česká republika je zemí s nízkou přirozenou seismicitou, nicméně v některých částech k zemětřesení s makroseismickými účinky dochází. Seismické ohrožení je relevantní při provozu jaderných elektráren a plánování nových energetických zařízení, neboť je třeba kalkulovat s periodami návratu silných jevů v řádu 103 až 104 let. Nástroji ve výzkumu zemětřesení a seismického ohrožení bude vývoj observačních metod (regionální a lokální sítě, seismické antény, sledování translačních i rotačních složek pohybu), studium porušení materiálu a vzniku seismoaktivních jevů, studium šíření seismických vln v realistických modelech geologických materiálů a sledování zemětřesných sekvencí v terénu i v laboratoři. Cílem tématu je pochopení procesu uvolňování energie a vyvození možných predikčních ukazatelů. V témž kontextu bude zkoumána i korelace seismických jevů s ostatními procesy v pevné Zemi i v atmosféře.


- Řešitel: RNDr. Jan Šílený, CSc. (GFÚ)
- Publikace, zprávy a akce
- Multimediální výstupy