Péče o krajinu v prevenci nebezpečných přírodních jevů: právní a společenské dimenze

V uplynulých dvaceti letech postihlo Českou republiku několik živelních událostí s výraznými sociálními a ekonomickými dopady na jednotlivce, místní komunity i celou společnost. Možnost vzniku dalších obdobných událostí vyvolaných geologickými nebo klimatickými procesy a jevy představuje reálná rizika i do budoucna. Výzkum využívající synergie poznatků věd o neživé přírodě s poznatky společensko-vědních disciplín se chce soustředit na předcházení nebezpečných geodynamických jevů, a to zejména z hlediska role péče o krajinu v něm. Cílem tématu je nalézat komplexní společenské odpovědi na předestřené otázky, a to v oblasti právních i mimoprávních prostředků společenského působení, zejména pomocí kritického zhodnocení příslušné právní úpravy, návrhů na její zdokonalení a jejího lepšího zprostředkování dotčeným aktérům i široké veřejnosti, pomocí výzkumu vztahu obyvatel ke krajině a sociálních aspektů osídlování oblastí a lokalit s přírodními riziky, a s využitím bohatství historické paměti péče o krajinu, která má být předávána dalším generacím.

   územní plánování
   registr sesuvů


- Řešitel: JUDr. Hana Müllerová, PhD., Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.
- Publikace, zprávy a akce
- Multimediální výstupy