Klimatické změny a vývoj krajiny

Krajina je formována nejrůznějšími geologickými, geomorfologickými a klimatickými procesy, které mohou mít dalekosáhlé důsledky na lidskou společnost, zejména v současném období výrazných klimatických změn a zvýšeného antropogenního tlaku na krajinu. Cílem tématu je studium vztahů mezi změnami reliéfu krajiny způsobenými klimatickými extrémy a prohloubení poznatků o klimatu v geologické minulosti na základě studia přírodních archivů (spraše, speleotémy, rašeliniště, říční a jezerní sedimenty, letokruhy). K tomuto studiu patří i detekce a modelování proměnlivosti a dlouhodobých změn klimatu s ohledem na vliv sluneční a geomagnetické aktivity, a využití poznatků o geologických katastrofách a globálních klimatických změnách v nedávné i starší geologické historii pro pochopení současného stavu a predikci dalšího vývoje.

autorem fotografií je Mgr. Michal Filippi, PhD.


- Řešitel: Mgr. Michal Filippi, PhD. (GLÚ)
- Publikace, zprávy a akce
- Multimediální výstupy